خرید شما ناموفق بود

در صورت کسر موجودی از حساب شما حداکثر تا 24 ساعت آینده وجه به حساب شما بازگشت داده میشود