OFF

%40

افزونه المنتور پرو
ویژه روز فناوری اطلاعات

این دوره آموزشی در سال گذشته ضبط شده است.
برای آشنایی با ویرایشگر سنتی المتنور دیدن این دوره بسیار توصیه می شود.
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
مقدماتی
سطح آموزش:
متوسط